Jan Meca

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Původ

Specifické poruchy učení nejsou způsobeny poruchami vývoje, zrakovým, sluchovým, motorickým nebo jiným zdravotním postižením, ani přímo způsobeny prostředím s nedostatečnými podněty. Přesný původ vzniků těchto poruch učení není dosud znám. Předpokládá se, že existuje dědičný sklon k rozvoji těchto poruch (přibližně u 40 % dětí postižených rodičů), a že tyto poruchy jsou způsobeny mj. odchylnou organizací aktivit mozku a dominancí hemisfér, která není typická. Specifické poruchy učení jsou nejčastěji vztahovány k dysfunkci části mozku (následkem např. LMD) nebo jeho drobného poškození, určitý vliv je přikládán i nepříznivým vlivům prostředí – zejména emocionálnímu klimatu v rodině a vztahu rodičů ke škole.

Specifické poruchy učení se projevují u dětí napříč celým spektrem rozložení inteligenčního kvocientu, tedy jak u dětí nadprůměrně, tak i podprůměrně inteligentních. Starší výzkumy, realizované převážně lékaři, také zkoumaly vznik specifických poruch učení jako reakci na organické poškození mozku (např. v důsledku úrazu hlavy) a centrální nervové soustavy. Souvislost se však nepodařilo prokázat.

Asi 2 % dětí má v rámci vzdělávacího procesu výrazné problémy se zvládáním čtení, psaní nebo počítání, a to nejčastěji v důsledku dysfunkce určité oblasti mozku. Specifické poruchy učení nezpůsobují obtíže v prostředí školy a vzdělávacího zařízení, ale i v sociokulturním prostředí a profesionálním uplatnění. Tyto poruchy učení mají vliv na formování osobnosti dítěte, které často trpí pocity méněcennosti a neurotickými příznaky, mezi které mj. patří poruchy spánku nebo nechutenství. Psychosociální postavení dítěte je ovlivňováno reakcemi zdatnějších spolužáků, učitele a přístupem rodičů k „neúspěchu“ dítěte. Děti se nejčastěji obávají odmítnutí rodičů, což vede ke vzniku úzkostí.

Druhy poruch učení

Mezi nejčastěji se vyskytující specifické poruchy učení patří dyslexie . Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítě není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Tyto děti mají potom problémy i např. při přijímacích testech na střední školy, vysoké školy, kde se vyžaduje práce s textem.

Rady pro pedagogy:

 • Nevyvolávat žáka k dlouhému čtení před třídou
 • V cizím jazce preferovat sluchovou cestu, ústní ovládání slovní zásoby a základních frází
 • Nechat žákovi dostatek času pro kontrolu
 • Preferovat ústní zkoušení
 • Nepsat dlouhé zápisy, umožnit zápis elektronicky
 • V písemnén projevu omezit testy na krátké odpovědi, výběr odpovědí
 • V matematice kontrolovat pochopení úkolu - slovní úlohy

Dysortografie se projevuje ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení.

Rady pro pedagogy:

 • Největší obtíže při psaní diktátů, chyby v pravopisných znalostech
 • Umožnit jiné formy diktátu - doplňovačka, co druhá věta, procvičený diktát, půlka diktátu aj.
 • Preferovat ústní zkoušení
 • Nenechávat psát dlouhé zápisy
 • Nehodnotit chyby v písemném projevu, zaměřit se na obsahovou stránku, určitý úsek, originalitu atd.

Dysgrafie znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.

Rady pro pedagogy:

 • Tolerovat nekvalitní písmo, nedokonalost tvarů, směr písma
 • Psát kratší zápisy, nepsat dlouho, minimalizovat přepis
 • V matematice dávat pozor na záměnu čísel
 • Tolerovat nižší kvalitu rýsování
 • Tolerovat nižší kvalitu v zápiscích

Dyskalkulie je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.


Aktualizováno:   31. srpna 2010 15:04:41

Stránka byla zobrazena:   2149x