Petr Černý

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

Obsah

Kritéria klasifikace

Kritéria klasifikace pro předmět Číslicová technika (2h/týden) Obor : Elektronické počítačové systémy Šk.rok:2007-2008 Ročník: II

Klasifikace je založena na celkovém počtu získaných bodů. I když je každá práce hodnocena známkou, pro výslednou klasifikaci je důležitější počet získaných bodů.

Podklady pro výslednou klasifikaci

  • Písemné práce a testy (označení Z) – za jednu práci může student získat maximálně 9b
  • Praktické práce (označení P) – zapojování číslicových obvodů nebo aplikace softwaru do číslicové techniky. Za jednu práci může student získat maximálně 9b
  • Samostatné konstrukční práce s vypracovanou dokumentací (označení K). Za jednu práci může student získat maximálně 9b
  • Aktivita studenta v hodinách (označení A)
  • Domácí úkoly - dělí se na povinné a nepovinné (označení D). Pokud student neodevzdá povinný úkol v předepsaném termínu získá 0 b. Pokud student odevzdá nepovinný úkol, získá body navíc nad 100%.
  • Referáty a nadrámcové práce (označení R)– tyto jsou nepovinné.

Student má možnost získat body navíc pro zlepšení známky - např. z nepovinných úkolů, referátů nebo z nadrámcových prací. Všechny písemné práce, testy, praktické práce a samostatné práce jsou povinné a budou hodnoceny na základě počtu získaných bodů. V případě neúčasti studenta na kterékoliv z uvedených prací si student musí zajistit náhradní termín pro absolvování chybějící práce nejpozději do konce klasifikačního období. V případě, že práci neabsolvuje nebo neodevzdá do konce klasifikačního období, získává za neabsolvovanou práci 0 bodů a známku nedostatečnou. Referáty a nadrámové práce jsou nepovinné, ale body se připočítávají ke klasifikaci. Je tak možné si vylepšit známku v případě, že máme z některých povinných prací málo bodů.

Při písemné práci a testu není standardně povolena kalkulačka – pouze na výslovný pokyn učitele.

Výsledná známka

Výsledná známka bude stanovena na základě celkového součtu bodů za pololetí. Celkem může student získat 100% bodů. Může dokonce získat více jak 100% bodů v případě odevzdání nepovinných zadání.

Hodnocení je pak následující:

88% bodů a více výborný

75% – 88% bodů chvalitebný

60% – 75% bodů dobrý

49% – 60% bodů dostatečný

méně jak 49% nedostatečný

V řípadě, že studentovi nevyhovuje výsledná známka, může si (mimo termínovaných domácích úkolů) opravit libovolnou práci, nebo může vypracovat referát nebo nadrámcovou práci a získat body navíc.

Hodnocení bude během pololetí průběžně aktualizováno v informačním systému (http://is.sps-br.cz), kde bude uvedena aktuální výsledná známka a v poznámce bude uvedeno bodové hodnocení jednotlivých prací a aktuální součet.

Praktické práce

Realizují se na kontaktním poli, u softwarově zaměřených prací pak na počítači.

Samostatné konstrukční práce

Návrh, výroba a osazení plošného spoje

Referáty (lze získat až 8 bodů)

Každý student může 2x za pololetí vypracovat referát, který se tematikou vztahuje k číslicové technice nebo k ICT. Referát musí být připraven formou počítačové prezentace a musí být prezentován před třídou v audiovizuální učebně. Za referát může student získat až 9 bodů. Prezentace musí být minimálně 10 minut, maximálně 14 minut. Hodnotí se obsahová náplň, kvalita prezentace a dodržení vymezeného času. Student musí nejméně 1 týden dopředu nahlásit učiteli, že chce přednést referát. V jedné vyučovací hodině mohou být prezentovány maximálně dva referáty. V případě, že se nahromadí více zájemců, probíhají prezentace v následujících hodinách v pořadí, jak se studenti přihlásili.

Nadrámcové práce

Výroba stabilizovaného zdroje 5V / 0,5 A (max. 18 bodů)

Vytvoření vlastní WEBové stránky s tématikou daného předmětu (1-8 bodů)

Návrhy s vlastní inspirací (až 9 bodů podle náročnosti) – téma je nutno konzultovat s vyučujícím. Pro hledání inspirace doporučuji např. časopis „Praktická elektronika“ nebo např. internet http://hw.cz .


Aktualizováno:   22. dubna 2008 11:11:25

Stránka byla zobrazena:   1970x