Radomír Matonoha

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

·  MECHANIKA

Mezinárodní soustava jednotek – SI

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU

Mechanický pohyb

Poloha hmotného bodu

Trajektorie a dráha hmotného bodu

Rychlost hmotného bodu, rovnoměrný pohyb

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

Dráha rovnoměrně zrychleného/zpomaleného pohybu

Volný pád

Skládání pohybů a rychlostí

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici

Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU A SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Vzájemné působení těles

Newtonovy pohybové zákony

První Newtonův pohybový zákon

Druhý Newtonův pohybový zákon, hybnost hmotného bodu

Třetí Newtonův pohybový zákon

Zákon zachování hybnosti

Smykové tření a valivý odpor

Dostředivá síla

Inerciální vztažné soustavy. Galileiho princip relativity

Neinerciální vztažné soustavy. Setrvačné síly

Otáčející se vztažné soustavy

MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE

Mechanická práce

Mechanická energie

Obecný zákon zachování energie

Výkon a účinnost

GRAVITAČNÍ POLE

Newtonův gravitační zákon

Gravitační zrychlení.

Tíhové zrychlení při povrchu Země

Tíhová síla a tíha tělesa

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země

Pohyby těles v gravitačním poli Slunce

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Pohyb tuhého tělesa

Moment síly vzhledem k ose otáčení

Skládání sil a jednoduché stroje

Dvojice sil

Rozkládání sil

Těžiště tuhého tělesa

Rovnovážná poloha tuhého tělesa

Kinetická energie tuhého tělesa

mechanika kapalin a plynů

Vlastnosti kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou

Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou

Vztlaková síla v kapalinách a plynech

Proudění kapalin a plynů

Bernoulliho rovnice

Proudění reálné kapaliny

Obtékání těles reálnou tekutinou

·  molekulová fyzika a termika

Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

Úvod

Kinetická teorie látek

Vzájemné působení částic. Potenciální energie částic

Modely struktury látek různých skupenství

Rovnovážný stav soustavy

- dtto -  jako stav s největší pravděpodobností výskytu

Teplota a její měření

Termodynamická teplota

Historické názory na strukturu látek a jejich vývoj

vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie tělesa

Změna vnitřní energie tělesa při konání práce

Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Teplo

Měrná tepelná kapacita

Kalorimetrická rovnice

První termodynamický zákon

Přenos vnitřní energie

Struktura a vlastnosti  plynného skupenství látek

Ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlosti

Střední kvadratická rychlost

Teplota plynu z hlediska molekulové fyziky

Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky

Stavová rovnice pro ideální plyn

Stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti

Izotermický děj s ideálním plynem

Izochorický děj s ideálním plynem

Izobarický děj s ideálním plynem

Stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska

Adiabatický děj s ideálním plynem

Plyn při nízkém a vysokém tlaku

kruhový děj s ideálním plynem

Práce vykonaná plynem při stálém a proměnném tlaku

Kruhový děj

Druhý termodynamický zákon

Tepelné motory

struktura a vlastnosti pevných látek

Krystalické a amorfní látky

Ideální krystalová mřížka

Poruchy krystalové mřížky

Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi

Deformace pevného tělesa

Síla pružnosti. Normálové napětí

Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem

Teplotní roztažnost pevných těles

Teplotní roztažnost pevných těles v praxi

struktura a vlastnosti kapalin

Povrchová vrstva kapaliny

Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny

Kapilární jevy

Teplotní objemová roztažnost kapalin

změny skupenství látek

Tání a tuhnutí

Změna objemu těles při tání a tuhnutí. Závislost tt na  tlaku

Sublimace a desublimace

Vypařování a kapalnění

Sytá pára

Fázový diagram

Chladicí stroj a tepelné čerpadlo

Vodní pára v atmosféře

 

 

 

 

 


Aktualizováno:   06. října 2008 21:27:10

Stránka byla zobrazena:   4659x