Radomír Matonoha

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

·  Elektřina a magnetismus

elektrický náboj a elektrické pole

Elektrický náboj a jeho vlastnosti

Působení bodových elektrických nábojů. Coulombův zákon

Elektrické pole. Intenzita elektrického pole

Práce v elektrickém poli. Elektrické napětí Elektrický potenciál

Kapacita vodiče. Kondenzátor

Technické kondenzátory.

Elektrický proud jako děj a jako veličina

Elektrický zdroj.

Elektrický proud v kovech

Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Rezistory

Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči

Spojování rezistorů

Zatěžovací charakteristika zdroje

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Kirchhoffovy zákony

Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

Elektrický proud v polovodičích

Pojem polovodiče

Vedení elektrického proudu v čistém polovodiči. Vlastní vodivost

Příměsové polovodiče

Přechod PN. Polovodičová dioda

Tranzistor

Integrovaný obvod

Elektrický proud v kapalinách

Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza

Faradayovy zákony pro elektrolýzu. Praktické využití elektrolýzy

VA charakteristika elektrolytického vodiče. Galvanické články

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

Nesamostatný a samostatný výboj v plynu

Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku

Stacionární elektrické pole

Magnetické pole vodiče s proudem

Magnetická síla

Magnetická indukce

Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem

Magnetické pole cívky

Částice s nábojem v elektrickém poli

Hallův jev

Magnetické vlastnosti látek

Magnetické materiály v technické praxi

Nestacionární magnetické pole

Elektromagnetická indukce

Magnetický indukční tok

Faradayův zákon elektromagnetické indukce

Indukovaný proud

Vlastní indukce

Přechodný děj

Střídavý proud

Obvod střídavého proudu s odporem

Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

Obvod střídavého proudu s indukčností

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Činný výkon střídavého proudu

Složený obvod střídavého proudu

Usměrňovač

Zesilovač

Střídavý proud v energetice

Generátor střídavého proudu

Trojfázová soustava střídavého napětí

Elektromotor na trojfázový proud

Transformátor

Přenos elektrické energie

·  Mechanické kmitání a vlnění

 Kmitání mechanického oscilátoru

Kmitavý pohyb           

Kinematika kmitavého pohybu

Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu           

Fáze kmitavého pohybu          

Složené kmitání           

Dynamika kmitavého pohybu  

Kyvadlo          

Přeměny energie v mechanickém oscilátoru     

Nucené kmitání mechanického oscilátoru       

Rezonance mechanického oscilátoru   

MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Vznik a druhy vlnění

Rovnice postupného vlnění

Interference vlnění

Odraz vlnění v řadě bodů.

Stojaté vlnění

Vlnění v izotropním prostředí

Odraz a lom vlnění

Ohyb vlnění

ZVUKOVÉ VLNĚNÍ

Zdroje zvuku

Šíření zvuku. Rychlost zvuku

Vlastnosti zvuku

Hlasitost a intenzita zvuku

Ultrazvuk a infrazvuk

Dopplerův jev

Elektromagnetické kmitání a vlnění

Elektromagnetický oscilátor

Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru

Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru

Vznik elektromagnetického vlnění

Elektromagnetická vlna

Elektromagnetický dipól

Vlastnosti elektromagnetického vlnění

Elektromagnetická interakce

Přenos informací elektromagnetickým vlněním

Sdělovací soustava

Vysílač

Přijímač

Princip televize

 


Aktualizováno:   06. října 2008 21:38:25

Stránka byla zobrazena:   1799x