Radomír Matonoha

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU A SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

 

dynamika – zabývá se příčinami změn pohybového stavu těles

 

Vzájemné působení těles

deformační účinek síly – má za důsledek deformaci tělesa

pohybový účinek síly – působení síly má za následek změnu pohybového stavu tělesa

- tělesa na sebe působí přímým dotekem nebo prostřednictvím silových polí

- působí-li na těleso více sil, jejich skládáním (vektorovým sčítáním) zjistíme jejich výslednici, tj. sílu, která má stejný účinek jako účinek všech působících sil

 

Newtonovy pohybové zákony

- jsou 3; viz níže

izolované těleso - těleso, na které nepůsobí žádné síly >> při nahrazení tělesa hmotným bodem – izolovaný hmotný bod

-   izolované těleso, které je v dané vztažné soustavě v klidu, v klidu setrvává

model izolovaného tělesa – těleso, na které síly působí tak, že je jejich výslednice nulová

První Newtonův pohybový zákon

= zákon setrvačnosti:

- těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud není nucenu vnějšími silami tento stav změnit

- těleso má v obou těchto stavech nulové zrychlení

 

inerciální vztažné soustavy - soustavy, v nichž platí první pohybový zákon

-   když je jedna soustava inerciální, jsou i ostatní soustavy inerciální vůči ní – viz vlak

 

neinerciální vztažné soustavy – soustavy, v nichž první pohybový zákon neplatí

 

Druhý Newtonův pohybový zákon

 

F = ma   F =p/∆t

= zákon síly

- velikost zrychlení hmotného bodu je přímo určena velikostí výslednice sil působících na hmotný bod a nepřímo úměrná hmotnosti hmotného bodu: a = F/m

- směr zrychlení je shodný se směrem výslednice sil, vektorově tedy a = F/m

- síly udělují tělesu zrychlení nezávisle na tom, zda bylo původně v klidu, nebo v pohybu

 

pohybová rovniceF = ma    [F] = kg.m.s-1 = N newton

 

dynamické měření hmotnosti těles – v astronomii – známe velikost výslednice sil a zrychlení, určíme hmotnost

 

- na těleso, které se pohybuje s konstantním zrychlením působí konstantní síla – např. g a FG

 

hybnost hmotného bodu - p = mv

-   charakterizuje pohybový stav tělesa nebo hmotného bodu v dané vztažné soustavě

-   [p] = kg.m.s-1 = N.s  newtonsekunda

 

změna hybnosti - F = ma >> a = ∆v/∆t >> F = m∆v/∆t = ∆p/∆t  -  jiné vyjádření zákona

-   výsledná síla působící na hmotný bod je rovna podílu změny hybnosti hmotného bodu a doby, po kterou síla působila

 

impuls síly - F∆t = p  - vyjadřuje časový účinek síly

-   působením malé síly delší dobu dosáhneme stejného účinku jako působením velké síly krátkou dobu

 

Třetí Newtonův pohybový zákon

 

= zákon akce a reakce

- dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru

- tyto síly vznikají a zanikají současně

Zákon zachování hybnosti

 

p01 + p02 = p1 + p2     p = p´    m1v1 + m2v2 = (m1 + m2)v     m1v1 = -m2v2

 

izolovaná soustava těles -  dvě tělesa, na která nepůsobí žádná jiná tělesa silami

 

- celková hybnost izolované soustavy těles se vzájemným silovým působením těles nemění

- celková hmotnost izolované soustavy těles je konstantní

 

- reaktivní motory, reaktivní turbíny – raketa je uvedena do pohybu opačným směrem, než jsou vypuštěny spálené plyny

 

Smykové tření a valivý odpor

 

Ft = f Fn        Ft = f0 Fn       Fv = ξ Fn/R

 

třecí síla - Ft  - vzniká, když se těleso posouvá nebo smýká a je ve styku s jiným tělesem

-   směřuje proti směru pohybu tělesa

-   viz obr. str. 85

-   nezávisí na obsahu stykových ploch, nezávisí na rychlosti

-   je přímo úměrná velikosti kolmé tlakové síly

-   Ft = f Fn       f.....součinitel smykového tření   Fn.....kolmá tlaková síla

 

součinitel smykového tření - f - velikost závisí na jakosti stykových ploch – působí za smyku/posuvu mezi tělesem a podložkou

 

součinitel klidového tření  - f0 - je vždy větší než součinitel smykového tření –

-   Ft = f0 Fn  - působí, když je těleso vůči podložce v klidu

 

valivý odpor - vzniká, když se těleso kulového průřezu posouvá po podložce - smýká

-   podložka se poněkud deformuje, deformace vyvolává odporovou sílu Fv

-   Fv = ξ Fn/R

 

ξ  - ksí – rameno valivého odporu [ξ] = m  - závisí na materiálu tělesa a podložky

 

- proto se smýkání kulových těles nahrazuje valením

 

Dostředivá síla

 

Fd = mv2/r = mω2r

 

- při rovnoměrném pohybu po kružnici má hmotný bod dostředivé zrychlení, působí na něj dostředivá síla ve směru zrychlení

- Fd = mad = mv2/r = mω2r

- je přímo úměrná velikosti rychlosti otáčení

Přiložené soubory

Na tuto stránku byly připojeny následující soubory:

#1

Dokument aplikace Microsoft Word

DOC

Informace o souboru
Jméno:priklady---dynamika.doc
Popis:--
Velikost:       106.5 kb
Staženo:4322x
Nahráno:24. listopadu 2008
Stažení souboru

Pro stažení souboru klikněte na odkaz

[   Stáhnout soubor   ]


#2

Dokument aplikace Microsoft Word

DOC

Informace o souboru
Jméno:reseni---dynamika.doc
Popis:--
Velikost:       235 kb
Staženo:1318x
Nahráno:24. listopadu 2008
Stažení souboru

Pro stažení souboru klikněte na odkaz

[   Stáhnout soubor   ]Aktualizováno:   24. listopadu 2008 17:32:58

Stránka byla zobrazena:   2544x